Podporujeme naše zaměstnance a případné další osoby v tom, aby mohli upozornit na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které zastáváme. Zavedli jsme proto etickou linku, prostřednictvím které je možné takové oznámení podat. V této souvislosti postupujeme tak, abychom chránili oznamovatele, včetně jejich totožnosti, kteří oznámili svoje podezření nabytá v dobré víře. Oznámení lze učinit i anonymně.

Kdo může podat oznámení:

 • zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání
 • dobrovolníci nebo stážisté
 • osoby samostatně výdělečně činné působící jako dodavatelé nebo ucházející se o zakázku
 • zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby pracující pod dohledem dodavatelů
 • osoby mající majetkovou účast nebo členové orgánů společnosti

Co by mělo být oznámeno?

 • trestný čin nebo přestupek
 • porušení vnitřních předpisů společnosti
 • šikana, obtěžování, diskriminace nebo zneužívání návykových látek
 • porušení pravidel týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítě a informačních systémů
 • ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob
 • poškození životního prostředí
 • nedodržení jiných zákonných povinností
 • pokusy o potlačení nebo utajení jakýchkoli informací týkajících se výše uvedeného

Jak podat oznámení?

Procesem podání oznámení vás nejlépe provede portál etické linky. Etickou linku naleznete pod tímto odkazem

Zde naleznete také další informace týkající se podání a prošetření oznámení.

Kdo oznámení prošetří?

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381. Pověřené osoby BDO Audit s.r.o. nezávisle prošetří každé podané oznámení.

Jak se dozvím o tom, že oznámení bylo prošetřeno?

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a pokud to bude nezbytné budou přijata opatření ke sjednání nápravy nebo vyvození důsledků ze zjištěných skutečností. O závěrech šetření budete informování do 30 dnů ode dne podání oznámení prostřednictvím etické linky (tuto lhůtu lze prodloužit až o 60 dnů).