Politika integrovaného systému řízení SALTEK s.r.o.

Politika integrovaného systému řízení (Politika IMS) vyjadřuje stanovisko vedení společnosti, že systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou neoddělitelnou součástí systému řízení společnosti, jsou součástí základních nástrojů řízení a vedení společnosti se zavazuje tyto systémy rozvíjet a zlepšovat jejich efektivnost.

Základní principy Politiky IMS:

 • Trvale inovujeme výrobkový sortiment, posilujeme postavení výrobků SALTEK s.r.o. na domácím i zahraničních trzích a poskytujeme zákazníkům odbornou technickou podporu na základě systematického sběru a vyhodnocování připomínek a přání zákazníků.
 • Uspokojujeme potřeby zákazníků v maximální míře z hlediska kvality a rychlosti dodání požadovaných výrobků a služeb.
 • Chráníme informace své i svých zákazníků.
 • Dodržujeme zásady a pravidla dle zákonů a směrnic o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Neustálou modernizací technologií zajišťujeme, že kvalita našich výrobků a procesů splňuje definované požadavky, snižujeme výrobní náklady a zvyšujeme produktivitu práce.
 • Personální strategie společnosti zajišťuje optimální tvorbu pracovních týmů a strukturu pracovních míst, motivaci a spravedlivé odměňování. Zabezpečuje personální i sociální rozvoj zaměstnanců a růst jejich profesionálních i lidských vlastností.
 • O problémech se otevřeně diskutuje a řeší za pomoci managementu, a to analýzou příčin a přijímáním trvalých a účinných opatření.
 • Soustavně vyhledáváme a hodnotíme rizika možného ohrožení života a zdraví všech osob na pracovištích společnosti, přijímáme a realizujeme opatření k minimalizaci těchto rizik.
 • Zavazujeme se plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
 • Zavazujeme se k projednávání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměstnanci a k zajištění jejich spoluúčasti při řešení otázek BOZP.
 • Zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
 • Předcházíme znečišťování životního prostředí, snižujeme spotřebu surovin a energií a upřednostňujeme nákup energeticky úsporných výrobků a služeb.
 • Systematicky vyhodnocujeme a přezkoumáváme dopady na životní prostředí spojené s činnostmi společnosti, řídíme a minimalizujeme je a poskytujeme zainteresovaným stranám pravdivé informace o těchto dopadech.
 • Pravidelně vyhodnocujeme výkonnost procesů IMS, výsledky hodnocení analyzujeme a využíváme je k zajištění efektivního fungování a řízení procesů.
 • Vyčleňujeme potřebné zdroje a informace pro efektivní realizaci Politiky IMS, stanovených cílů a neustálé zlepšování IMS.
 • Provádíme svou činnost v souladu se závaznými povinnostmi.