Ochrana soukromí - zásady nakládání s osobními daty uživatelů serveru www.saltek.eu

Obchodní společnosti: SALTEK s.r.o., se sídlem Drážďanská 561/85 , IČ 62741471, (dále jako "společnost“ nebo „provozovatel" nebo „správce“). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 8775.

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jako "subjekt údajů").
 
Společnost SALTEK s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.
 
Společnost SALTEK s.r.o. zpracovává osobní údaje v případě registrovaných uživatelů služeb serveru www.saltek.eu pouze za podmínky, že je registrovaný uživatel provozovateli sám dobrovolně poskytl pro účely konkrétní služby serveru www.saltek.eu – pouze pokud taková služba registraci uživatele vyžaduje. Společnost SALTEK s. r. o. zpracovává osobní údaje výlučně k zákonným účelům, účelům oprávněného zájmu a účelům, ke kterým vyslovil uživatel souhlas.
 
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze provozovatel (správce) a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými provozovatelem (správcem) podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele.
 
Osobní údaje registrovaných uživatelů, které provozovatel serverů www.saltek.eu zpracovává v rámci služeb serveru www.saltek.eu (pokud takové služby server nabízí), obsahují zejména jméno a příjmení, e-mail a přihlašovací jméno a heslo uživatele. Pro některé služby serveru www.saltek.eu zpracovává provozovatel i další osobní údaje o uživatelích, například adresu bydliště subjektu údajů, název poskytovatele internetových služeb, adresu IP, cookies apod.
 
Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.
 
V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a článkem č. 13 nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 správce informuje subjekt údajů o těchto jeho zákonných právech:
  • Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
  •  Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
    • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav,
    • svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. c) kdykoli odvolat,
    • ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu.
 
Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
 
Provozovatel je oprávněn zasílat subjektu údajů obchodní sdělení pouze v případě, kdy subjekt údajů s takovým zasíláním vyslovil sám o své vůli souhlas. Provozovatel tímto upozorňuje uživatele, že jeho osobní údaje mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, majetkově ovládaným anebo ovládajícím provozovatelem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně.