GDPR

Ochrana soukromí - zásady nakládání s osobními daty uživatelů serveru www.saltek.eu

Obchodní společnosti: SALTEK s.r.o., se sídlem Drážďanská 561/85  , IČ 62741471, (dále jako "společnost“ nebo „provozovatel" nebo „správce“). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 8775.

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jako "subjekt údajů").
 
Společnost SALTEK s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.
 
Společnost SALTEK s.r.o. zpracovává osobní údaje v případě registrovaných uživatelů služeb serveru www.saltek.eu pouze za podmínky, že je registrovaný uživatel provozovateli sám dobrovolně poskytl pro účely konkrétní služby serveru www.saltek.eu – pouze pokud taková služba registraci uživatele vyžaduje. Společnost SALTEK s. r. o. zpracovává osobní údaje výlučně k zákonným účelům, účelům oprávněného zájmu a účelům, ke kterým vyslovil uživatel souhlas.
 
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze provozovatel (správce) a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými provozovatelem (správcem) podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele.
 
Osobní údaje registrovaných uživatelů, které provozovatel serverů www.saltek.eu zpracovává v rámci služeb serveru www.saltek.eu (pokud takové služby server nabízí), obsahují zejména jméno a příjmení, e-mail a přihlašovací jméno a heslo uživatele. Pro některé služby serveru www.saltek.eu zpracovává provozovatel i další osobní údaje o uživatelích, například adresu bydliště subjektu údajů, název poskytovatele internetových služeb, adresu IP, cookies apod.
 
Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.
 
V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a článkem č. 13 nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 správce informuje subjekt údajů o těchto jeho zákonných právech:
  • Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
  •  Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
    • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav,
    • svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. c) kdykoli odvolat,
    • ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu.
 
Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
 
Provozovatel je oprávněn zasílat subjektu údajů obchodní sdělení pouze v případě, kdy subjekt údajů s takovým zasíláním vyslovil sám o své vůli souhlas. Provozovatel tímto upozorňuje uživatele, že jeho osobní údaje mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, majetkově ovládaným anebo ovládajícím provozovatelem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si uživatelem navštívené webové stránky mohou pamatovat jeho úkony a nastavení, aby nemusel tyto údaje zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
 
Server www.saltek.eu používá cookies pro zachování informace o přihlášení registrovaného uživatele k serveru www.saltek.eu v internetovém prohlížeči. Dále server www.saltek.eu používá cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
 
Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 24.4.2019.
Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serveru www.saltek.eu
Provozovatel
Obchodní společnost: SALTEK s. r. o
Kontaktní adresa: Drážďanská 561/85, Ústí nad Labem, 400 07
Telefon: +420 475 655 511
IČ: 62741471
DIČ: CZ62741471
E-mail: info@saltek.cz
Internet: www.saltek.eu