Koľajová doprava všeobecne kladie veľký dôraz na bezpečnosť a bezporuchovosť prevádzky, najmä na bezpodmienečnú ochranu osôb. Z tohto dôvodu vyžadujú používané zariadenia vysokú mieru spoľahlivosti, zodpovedajúcu potrebám bezpečnej prevádzky. Zvodiče bleskových prúdov, zvodiče prepätia a prepäťové ochrany SALTEK® minimalizujú pravdepodobnosť vzniku poruchy následkom neočakávane vysokej hodnoty napätia.
  • Ochrana napájacej siete 230/400 V AC
    • Na zaistenie bezporuchovej funkcie systémov koľajovej dopravy sa odporúča inštalácia všetkých troch stupňov SPD na napájacie vedenie. Prvým stupňom ochrany sú zvodiče prepätia radu FLP, druhým prepäťové ochrany radu SLP a najbližšie chránenému zariadeniu sa nachádza stupeň tretí, ktorý reprezentuje rad DA s odrušovacím VF filtrom.
  • Komunikačné zariadenia a ovládacie obvody
    • Podľa použitej komunikačnej technológie chránime obvody komunikácie prepäťovými ochranami radu BDG, DL alebo HX. Na ochranu ovládacích obvodov a dátových sietí je možné potom použiť rad ochrán BDM.
  • Obmedzenie výskytu nebezpečného dotykového napätia
    • Obmedzovače napätia (VLD) radov BVL a SCG v kombinácii so zvodičmi prepätia zabraňujú vzniku nebezpečne vysokého dotykového napätia na miestach, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb. Sú použiteľné v jednosmerných i striedavých sústavách.