Elektronické zabezpečovacie systémy, ako samotný názov napovedá, sú nedeliteľnou súčasťou všetkých dôležitých systémov. Zabezpečujú kritickú infraštruktúru, dáta, technologické celky atď. a tým nepriamo i bezpečnosť osôb, dôležité procesy, výrobu, majetok atp. Nielen v tomto zmysle je ich spoľahlivosť a prevádzkyschopnosť kľúčová. To je tiež hlavným dôvodom pre ich ochranu. Často ide o zložité a rozsiahle systémy s dĺžkami pripojovacích káblov v rádoch stoviek metrov a tak indukované prepätie môže spôsobiť nielen falošné poplachy, ale i trvalé poškodenie infraštruktúry systému. Z pohľadu princípu komplexnej prepäťovej ochrany je potrebné chrániť:
  • Napájacie zdroje a rozvody – v prípade AC napájania koordinovanou ochranou FLP-B+C MAXI, popr. FLP-12,5 v kombinácii s SPD typu 3 bezprostredne u chránenej technológii (rad DA). Ak hrozí vplyv priemyselného rušenia, je odporučené použiť SPD typu 3 s integrovaným vf filtrom. Pre ochranu rozvodov DC napájania odporúčame nový rad ochrán DF a DPF.
  • Senzory a slaboprúde signalizačné slučky – kľúčové je nasadenie prepäťových ochrán najmä všade tam, kde pripojovacie vedenie senzorov prichádza k centrálnemu systému zvonku (t.j. zo zóny LPZ 0), pretože tam je riziko zavlečenia nebezpečných pulzov najväčšie. Tieto obvody chránime prepäťovými zvádzačmi typu ST1, popr. kombinovanými ochranami ST1+2+3 – napr. výberom z radov BD, BDM či BDG. Tieto rady poskytujú široký sortiment typov pre rôzne špecifické aplikácie nielen z pohľadu pracovného napätia, ale i spôsobu ochrany (proti pozdĺžnemu, priečnemu či kombinovanému prepätiu).
  • Dátové linky – sofistikovanejšie systémy EZS používajú prenos dát pre komunikáciu nielen medzi centrálnymi jednotkami, ale často i pre komunikáciu s periférnymi prvkami (inteligentné senzory, podriadené jednotky, PLC, kamery atp.) a vyžadujú pozornosť i z hľadiska ochrany proti prepätiu. V závislosti od druhu komunikačného rozhrania a prenášaných dát je potrebné osadiť linky ochranami pre komunikáciu typu RS (najčastejšie RS-485) či iné (M-Bus, Modbus, CAN-Bus atp.) výberom z niekoľkých typov radov BD, BDM či BDG. Komunikačné linky na báze IP osádzame radom DL.