Búrka je súbor elektrických, optických a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom alebo medzi oblakmi a zemou. Môže pri nich dochádzať k mechanickým poškodeniam (pády stromov na objekty a vedenie), požiarom, ohrozeniu zdravia ľudí i zvierat, výpadkom dodávok elektrickej energie a poškodeniu zariadenia od atmosférického prepätia. Pre minimalizáciu rizík uvedených poškodení sa používajú rôzne opatrenia.

Surge protection in low-voltage indoor installations

Dva druhy ochrany

Pre ochranu objektov sa používa vonkajšia ochrana pred bleskom (LPS – hromozvodná sústava) a vnútorné opatrenie pred prepätím (SPM). Vonkajšia ochrana pred bleskom (LPS) chráni stavbu pri priamom údere blesku. Oproti tomu opatrenie pred prepätím (SPM) chráni zariadenia a osoby vo vnútri stavby nielen pred účinkami priameho úderu blesku, ale i súčasne pred účinkami vplyvom indukcie od blízkeho úderu blesku, a pred účinkami prepätia z distribučnej siete spôsobených nielen bleskom, ale i poruchami v distribučnej sieti. Základ opatrení pred prepätím (SPM) je v ekvipotenciálnom vyrovnaní a tiež v použití tienenia. Ekvipotenciálne vyrovnanie obmedzuje prúdové impulzy na vodivých častiach tým, že všetky kovové prípojky inžinierskych sietí alebo konštrukcií sa priamo spoja s ochranou zeme a živé vodiče sa s ochranou zeme spoja pomocou ochrany pred prepätím (SPD). Aby také opatrenia správne fungovali, musí byť dobre urobená spoločná sústava pospájania (CBN).

Tri stupne ochrany

Ochrany pred prepätím (SPD) sa inštalujú v niekoľkých stupňoch: SPD typu 1 (zvodiče bleskových prúdov), SPD typu 2 (zvodiče prepätia), a SPD typu 3. SPD typu 1 sa inštaluje najčastejšie do hlavných rozvádzačov, ideálne v mieste vstupu kábla do stavby, v blízkosti hlavnej ochrannej prípojnice (MET, predtým HOP), a v mieste rozdelenia PEN. SALTEK má vo svojej ponuke niekoľko SPD typov 1: riadené iskrisko s impulzným prúdom, kombinované zvodiče so sériovým zapojením varistorov s iskriskom, a varistorový zvodič. FLP-B+C MAXI je možné použiť i v prípadoch, kedy nepoznáme triedu LPS.

  • majú nulový unikajúci prúd

  • nevzniká u nich následný prúd

  • majú nižšie zvyškové napätie

  • a zároveň všetky prúdové impulzy od prepätia prechádzajú hlavným obvodom

Z dôvodu vplyvu indukcie a ďalších vedení nestačí použiť iba SPD na začiatku inštalácie. V podružných, poschodových rozvádzačoch a v miestach, kde sa používa ďalšia ekvipotenciálna prípojnica, sa inštalujú SPD typu 2. Ochrana pred prepätím (SPD) by nikdy nemala byť od chráneného zariadenia ďalej ako 10 m. K chránenému zariadeniu sa inštalujú buď SPD typu 2, SPD typu 3, poprípade SPD typu 3 s vysokofrekvenčným filtrom. SPD typu 3 by mala byť inštalovaná čo najbližšie k chránenému zariadeniu.
Zároveň by sa nemalo zabudnúť chrániť pred prepätím i slaboprúde systémy (anténové zvody, telefónne a dátové linky) a poprípade fotovoltaické inštalácie, a to i na rovnomernej strane.

Pri správnej inštalácii ochrán pred prepätím môžete byť pokojný a v bezpečí i počas búrok.