V dnešním globalizovaném prostředí je nutné přesouvat komodity na velké vzdálenosti. Nejčastěji přesouvanými komoditami jsou fosilní paliva, tj. ropa a ropné produkty, plyn atp. Nejefektivnější cestou k tomuto přesunu jsou tzv. produktovody, tj. ropovody a plynovody v podobě velkokapacitních potrubí uložených v zemi. Jejich konstrukce je většinou ocelová, a i když jsou chráněna izolační vrstvou, tato může být lokálně poškozena a pak dochází ve vlhké zemině ke korozi potrubí a následně i k riziku fatálních havárií.

Aby se korozi ocelového potrubí zabránilo, využívá se odlišných elektrochemických vlastností železa v různých prostředích, které jsou definovány grafem elektrochemické stability železa (tzv. Pourbaixův diagram).

Z něj vyplývá, že pokud lze trvale udržovat elektrický potenciál chráněného železného předmětu (v našem případě potrubí) vůči okolnímu prostředí pod úrovní -0,7V, lze docílit toho, že je železo stabilní a nepodléhá korozi ani ve vlhkém prostředí. Tomuto způsobu ochrany před korozí se říká „katodická ochrana“, protože chráněný předmět se v podstatě stává katodou v uměle vytvořeném galvanickém článku.

V praxi je tato ochrana realizována automatickým napájecím systémem stejnosměrného napětí, jehož jeden pól (záporný) se připojuje k chráněnému předmětu (potrubí) a druhý pól (kladný) se zavede v podobě anodové tyče do zeminy, které obklopuje potrubí.

Automat pak udržuje napěťový potenciál potrubí pod hladinou -0,7V čímž je chrání před korozí. To však znamená určitou, permanentně dodávanou elektrickou energii do tohoto systému, tj, určité provozní náklady.

Situace se prudce zhorší v oblastech, kde se poblíž chráněného potrubí (nebo jiného ocelového subjektu) nachází vedení vysokého napětí energetické distribuční soustavy. V okolí tohoto vedení při provozu vzniká průchodem proudu magnetické pole, které indukuje v blízkém potrubí sekundární střídavé napětí, které se superponuje na již zmíněné stejnosměrné napětí katodické ochrany.

V lepším případě to znamená, že automatická regulace napěťového potenciálu potrubí potřebuje podstatně více energie, aby kompenzovala změny elektrického potenciálu potrubí způsobené indukovaným AC napětím, tj. výrazně vyšší provozní náklady, v horším případě, kdy superponované AC napětí je takové amplitudy, že jej vykompenzovat nelze, začne docházet k rychlé korozi potrubí, jeho proděravění a havárii.

Oba projevy tohoto nežádoucího jevu jsou dostatečné k tomu, aby musela být přijata opatření k řešení této situace. Tímto řešením je speciální elektrický filtr, který selektivně odstraní naindukovanou AC složku z postiženého potrubí a vrátí funkci katodické ochrany do standardního stavu maximální efektivity (elektrické i nákladové).

Tento filtr SALTEK nabízí pod názvem CP-40-BOX. Jeho instalací do systému katodické ochrany lze docílit bezpečné funkce této ochrany (eliminovat riziko koroze) a současně uspořit významné finanční náklady spojené s jejím provozem. Současně je CP-40-BOX doplněn ochranou proti přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku, která chrání nejen vlastní filtr ale i celou elektrickou část katodické ochrany proti poškození přepětím. CP-40-BOX lze jednoduše připojit i k již nainstalované katodické ochraně, kde je schopen eliminovat AC naindukované AC proudy až do amplitudy 40A! Jeho instalace znamená bezpečný provoz produktovodů zejména v oblastech křížení či souběhu potrubí s distribučními linkami energetickými, AC elektrifikovanými tratěmi případně dalšími potenciálními zdroji indukovaného AC proudu do produktovodu. 

Kromě filtru CP-40-BOX je, ovšem, zapotřebí chránit proti přepětí i další části katodické ochrany jak je naznačeno v následujícím obrázku. Příslušné prvky ochrany naleznete na webových stránkách nebo v katalogu výrobků firmy SALTEK, případně se obraťte na naše odborníky.